DMHC Jeugdraad

Protocol Jeugdraad DMHC

Inhoud

1. Doel van de jeugdraad

2. Het samenstellen van de jeugdraad

3. Taken jeugdraad

4. Verhouding jeugdraad tot clubbestuur

5. Het werven van jeugdraadsleden

 

1.Doel van de jeugdraad

Zoals vele verenigingen heeft DMHC grote aantallen jeugd- en jongste-jeugdleden. Deze groepen worden veelal vertegenwoordigt door ouderen. Het zijn de ouders en/ of verzorgers die hun verwachtingen en doelen vaak kenbaar/hoorbaar maken bi het bestuur. Echter de wensen van kinderen kunnen hiervan erg afwijken. Zij vinden vaak andere zaken belangrijk dan volwassenen.

Om hierin een nuance aan te brengen dient de jeugd gehoord te worden. Het is belangrijk de jongeren een stem te geven en daarmee de betrokkenheid te vergroten. Uiteraard zullen die wensen getoetst worden aan hun haalbaarheid en wenselijkheid. De jeugdraadsleden bestaan uit leden van de D t/m A categorie.

De Jeugdraad heeft een adviserende en initiërende functie. Ze voert de genomen besluiten in principe niet zelf uit, maar speelt ze door naar de verschillende commissies en vrijwilligers binnen de club. Al leveren ze zelf wel vaak een bijdrage. Denk aan meedenken over feesten en toernooien dan wel welk bar assortiment verkocht wordt

Het samenstellen van de jeugdraad

Om de veiligheid in de groep te waarborgen is gekozen per team twee spelers uit te nodigen. Om een goede vertegenwoordiging te hebben is het streven dat minimaal een speler per team zitting neemt in de jeugdraad.

Uitgangspunten:

·         Twee jeugdraden, een voor de C-D en een voor de A-B jeugd. 

·         De jeugdraad komt 3 tot 4 keer per seizoen bij elkaar.

·         De vergaderingen van de jeugdraad duren c.a. anderhalf uur

·  De jeugdraad vergaderingen vinden altijd plaats in een gesloten bestuurskamer/kantine. Tijdens deze vergaderingen mogen er geen andere personen aanwezig zijn dan de jeugdraadsleden en de coördinator. (besloten vergadering). Dus ouders, familie en vrienden worden niet toegelaten. Dit is cruciaal om de kinderen een totale vrijheid te bieden om zich uit te kunnen spreken.

·   Bij de vergadering is altijd een volwassen coördinator aanwezig, onder meer om de deur te ‘bewaken’ en af en toe te helpen bij de voortgang van de vergadering. Daarnaast kan hij of zij punten oppakken die gevoelig liggen – bijvoorbeeld klachten over grensoverschrijdend gedrag – en deze doorspelen naar de vertrouwenspersoon van de club.

·    De leden van de jeugdraad zitten 1 seizoen en mogen maximaal 2 seizoen deelnemen aan de jeugdraad

·    In elk nieuw seizoen mogen ze zelf beslissen om te stoppen of door te gaan.

·    In elk nieuw seizoen moet elk team opnieuw 1 of 2 vertegenwoordigers afdragen.

·    Tijdens de eerste vergadering van het seizoen worden de secretaris, penningmeester, voorzitter en hoofd communicatie gekozen. Deze bestuursleden van de jeugdraad leggen zich het hele seizoen vast om hun taak vervullen en aanwezig te zijn. Van de overige leden wordt dit verwacht.

 

3.Taken jeugdraad

De jeugdraadleden zijn bekend gemaakt bij hun team. De teamgenoten kunnen gedurende het seizoen of voorafgaand aan vergaderingen bij deze leden hun wensen of opmerkingen kenbaar maken. Vervolgens wordt dit door de afgevaardigden op de agenda gezet. 

De volgende taken worden met begeleiding van de coördinator uitgevoerd door leden van de jeugdraad:

De voorzitter

·    Zit de vergadering voor. Krijgt hierbij hulp van de coördinator.

·  De voorzitter heeft tevens de taak om wanneer nodig te presenterenDe notulen worden door de secretaris van de jeugdraad gemaakt. Hierbij is de coördinator slechts de persoon die aanspoort maar niet corrigeert.

De secretaris

·        Stelt agenda op.

o   De agenda wordt gevuld met onderwerpen. Deze worden aangedragen via de ideeën bus en via [email protected]

o   In de agenda wordt ruime tijd ingepland om een goed advies te vormen.

·         Maakt de notulen

o   In de notulen staan slechts zaken die openbaar gemaakt worden. Eventuele klachten worden vertrouwelijk behandeld door de coördinator.

·    Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de jeugdraadsleden, ouders en het clubbestuur. 

·   Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de jeugdraadsleden, ouders en het clubbestuur.


De penningmeester

·   Beheert het budget en zorgt (met andere jeugdraadsleden) voor snacks en drinken tijdens de vergaderingen.

·    Vertelt iedere vergadering hoeveel er uitgegeven is en hoeveel er nog over is van het budget.

  

Lid communicatie

·    Ondersteunt de secretaris en zorgt dat de jeugdraad op socialmediazichtbaar blijft.

·    Verspreid de datum van de vergadering. Dit geeft de gehele jeugd de tijd om punten op de agenda te krijgen.

·     Beheert de ideeënbus en de mail

·     Verzend de notulen via mail naar de ouders en naar het clubbestuur.

 

4. Verhouding jeugdraad tot clubbestuur

·    Het bestuur verplicht zich tot het geven van inhoudelijke antwoorden.

·    Toezeggingen zullen door het clubbestuur moeten worden nageleefd.

·  Antwoorden op vragen uit de jeugdraadsvergadering of de notulen dient het clubbestuur (schriftelijk) te antwoorden.

·    Om te zorgen dat de punten van de jeugdraad serieus worden genomen, schuift het bestuur van de jeugdraad minimaal 1 keer per seizoen aan bij de club-bestuursvergadering. Zij zijn dus officiële insprekers. De eerste 5 tot 10 minuten kunnen zij hun punten naar voren brengen.

·  Het bestuur heeft deze vragen/opmerkingen al eerder ontvangen zodat zij hun antwoord juist kunnen formuleren. Deze inbreng van het jeugdbestuur komt in de notulen. Zo wordt het clubbestuur gehouden de inbreng van het jeugdbestuur serieus te nemen.

 

5.Het werven van jeugdraadsleden

·         Aan het begin van het seizoen wordt een oproep gedaan aan de teams.

o   Via de teammanagers

o   Via een bericht op website/app

o   Via socialmedia

·         De teams worden fysiek benaderd.