Privacyverklaring DMHC

1. Begripsbepaling
In dit document wordt verstaan onder:
1.1 DMHC, de vereniging Dordrechtse Mixed Hockeyclub gevestigd te Dordrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40322396;
1.2 App, de verzameling van officieel door het DMHC-bestuur aangewezen applicaties die worden ingezet om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen.Naast het gebruik van LISA betreft dit koppelingen met de KNHB, boekhoudprogramma’s.
1.3 Website, de verzameling van officieel door het DMHC-bestuur ingezette communicatiemiddelen zoals de website van DMHC, www.dmhc.nl, en overige sociale netwerken waarop DMHC een profiel heeft (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram);
1.4 Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer,teamfoto, gedrag en hockeyvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens;
1.5 Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven.Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen,aanpassen, maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.
1.6 Lid, zoals omschreven in de statuten van DMHC. Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang(persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);
1.7 Vrijwilliger, is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;
1.8 Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;
1.9 Beheerder, is de persoon die door het DMHC-bestuur is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie ‘Secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘Penningmeester’ (bankgegevens)binnen LISA beschikt;
1.10 Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker. 

2. Algemeen
2.1 De hockeyvereniging DMHC is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 
2.2 Door de Website en/of App van DMHC te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.
2.3 Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan DMHC. 

3. Verwerking van Persoonsgegevens
3.1 Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van DMHC uit:a) een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;b) de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;c) het uitvoeren van een contract met een betrokkene; ofd) het voldoen aan een wettelijke plicht.
3.2 Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App Verwerken.Vrijwilligers die een rol hebben als teambegeleider kunnen ook bepaalde persoonsgegevens(e-mailadressen en telefoonnummers) van teamleden aanpassen. 3.3 Gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de vereniging DMHC.
3.4 Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van gegevens tijdens de inschrijving bij DMHC en het eventueel wijzigen van eigen Persoonsgegevens (b.v. telefoonnummers, e-mailadressen, eigen profielfoto en bankrekening t.b.v. incassomachtiging).
3.5 DMHC verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App Persoonsgegevens verstrekken aan DMHC in het kader van een verzoek om (nadere)informatie, het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld plaats in de volgende gevallen:a) Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek(‘Bezoekgegevens’);b) Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt DMHC de daarvoor door de Gebruiker verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres);c) Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door DMHC ondersteund te worden, dient een Lid:1) verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime)telefoonnummer en e-mailadres;2) verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken. 
3.6 De verstrekte Persoonsgegevens worden door DMHC uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld.
3.7 DMHC kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van DMHC die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via [email protected]

4. Beeldrecht
4.1 Tijdens de trainingen, wedstrijden en hockey gerelateerde activiteiten bij DMHC worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van DMHC, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App en/of Sociale Netwerken van DMHC verschijnen. Indien hiertegen bezwarenbestaan dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

5. Melding
5.1 Voor het verwerken van Persoonsgegevens is DMHC vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht.
5.3 Zodra er bekendheid is met een Datalek zal het DMHC-bestuur conform wettelijke bepalingen (AVG) binnen 72 uur melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierbij zullen betrokkenen tevens worden geïnformeerd. 

6. Doorgifte aan derden
6.1 DMHC heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een bewerker ingeschakeld, met wie DMHC een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
6.2 Voor het overige zal DMHC de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden(bv. sponsoren) delen, tenzij:a) Door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;b) Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van DMHC in het belang van haar Gebruikers is.  

7. Cookies
7.1 DMHC maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
7.2 Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. 

8. Google Analytics
8.1 DMHC maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse -service die wordt aangeboden door Google, Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken.
8.2 Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de website en/of de App gebruiken, om rapporten over de Website - en App-activiteit op te stellen voor DMHC en andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website - en App-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers inde Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. DMHC is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

9. Sociale netwerken
9.1 Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. DMHC heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
9.2 De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy - en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens. DMHC is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit. 

10. Links naar en cookies op websites van derden 
10.1 Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze websites bezoeken, zijn de privacyverklaringen van deze derde partijen van toepassing. DMHC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van Gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden. 

11. Inzage en correctie
11.1 De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen. De Gebruiker kan de eigen Persoonsgegevens zelf inzien en verwerken via zijn/haar persoonlijk account op ‘LISA login leden/coaches’, bereikbaar via de Website. Daarnaast kan de Gebruiker een verzoek tot inzage doen via [email protected]

12. Bewaartermijn
12.1 DMHC bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij DMHC op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:a) De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf eindelidmaatschap;b) De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;c) Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.12.2 Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud -leden te benaderen, heeft DMHC graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens. 

13. Beveiliging
13.1 DMHC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking,waaronder: a) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, en b) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account.Ondanks dat DMHC alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen,zijn aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer. 
 
14. Wijzigingen
14.1 DMHC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Gebruik van de Website en/of de App houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde 

15. Contact
15.1 Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met DMHC via [email protected].