xxxGedragscode DMHC


Inleiding
Deze gedragscode geldt als richtlijn hoe we met elkaar wensen om te gaan. Het beoogt het bewustzijn te vergroten met betrekking tot de normen en waarden die gelden binnen onze hockeyclub DMHC. 
Een veilige omgeving voor iedereen; voor de sporter en supporter, voor jong en oud, vrijwilliger of geen vrijwilliger, trainer en/of coach, bestuurs- en/of commissielid,  ongeacht geslacht, geloof of etniciteit.

Ondanks, dat we er vanuit mogen gaan, dat een ieder weet hoe met elkaar om te gaan acht het bestuur van DMHC het toch nodig om de belangrijkste gedragsregels hieronder kort te behandelen.

Respect
Een ieder wordt geacht met respect met elkaar om te gaan. Elke vorm van discriminatie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, bedreigingen, agressie of pestgedrag, zowel feitelijk als verbaal wordt nadrukkelijk afgekeurd.  DMHC zal op eerste verzoek haar vertrouwenspersoon dan wel de tuchtcommissie op de hoogte brengen zodra een dergelijk incident zich voordoet. 

Betrouwbaarheid
In alle onderlinge relaties is betrouwbaarheid van belang. Leden moeten op elkaar kunnen vertrouwen, afspraak is afspraak! Het bestuur van DMHC gaat zorgvuldig met de belangen van al haar leden om en wijst elke vorm van willekeurig handelen af. Transparantie, eenduidige communicatie en consequent handelen staan daarbij hoog in het vaandel.

Verbod op steekpenningen 
Het bestuur houdt nauwlettend in de gaten dat gunsten, geschenken , diensten en/of vergoedingen, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport, noch worden aangeboden dan wel aangenomen.
Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van DMHC!

Privacy
Het bestuur van DMHC gaat zorgvuldig om met de privacy van al haar leden en neemt bij het verwerken van persoonsgegevens de nodige rechtvaardigingsgronden en doelbinding in acht. Tevens heeft DMHC in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming een privacy policy op haar website geplaatst.

Vertrouwenspersoon
Voor meldingen of klachten over agressie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, bedreigingen, pesten of discriminatie heeft DMHC een vertrouwenspersoon aangesteld, waar de leden terecht kunnen. Het spreekt voor zich dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsverplichting heeft.